Aizdevuma pieteikums Kimbi

Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Vairāk nekā trešā daļa Latvijas iedzīvotāji neplāno uzkrāt pensijai. Paziņojums par atkāpšanos no Līguma stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs ir veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju par visām no Līguma izrietošajām saistībām. Informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un tikai normatīvajos aktos noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā. – Aizņēmējs vai/un Aizdevējs kopā.

Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā pielīgto saistību abpusējai izpildei. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi. Ja Līgums ir noslēgts elektroniskā formā, Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par vēstules pieņemšanu pastā. – Aizdevēja sagatavots rēķins Minimālā maksājuma, Aizdevuma atmaksas, Procentu un/vai citu Līguma maksājumu samaksai. Ja Aizņēmējs līdz Minimālā maksājuma dienai nav vērsies pie Aizdevēja ar rakstisku lūgumu izsniegt Rēķinu, uzskatāms, ka Aizņēmējs to ir saņēmis. – Aizņēmēja maksājums Aizdevējam, ja tas palielina savas saistības, neinformējot par to Aizdevēju, kā arī Aizņēmēja maksājums Aizdevējam par Līgumā paredzētā maksājuma kavējumu. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma noteikumiem. Aizdevējam nav pienākums sniegt informāciju par atteikuma pamatojumu. Aizdevējs izsniedz Aizdevumu Aizņēmējam, pārskaitot to uz Aizņēmēja kontu. Aizdevējam ir pienākums izpildīt visas Līguma saistības, t.sk. Ar minētā pārskaitījuma veikšanas brīdi uzskatāms, ka Aizņēmējs ir saņēmis Aizdevumu.

Juridiskas personas pieteikums kredītam

. Aizņēmējs pārskaita Komisijas maksu, ieskaitot to Aizdevēja kontā, maksājuma mērķī norādot Līguma numuru un vārdus “komisijas maksa”. Pieteikuma veids Aizņēmēja pieteikums Galvinieka pieteikums Kredītlīnija Naudas kredīts Preču un pakalpojumu kredīts Hipotekārais kredīts Kārtas Nr. Līgums tiek noslēgts papīra vai elektroniskā formā. Pirmais Minimālā maksājuma datums iestājas pirmā Procentu perioda pēdējā dienā. Lai pieteiktos Līguma noslēgšanai vai Aizdevuma summas saņemšanai līdz piešķirtā Kredītlimita apmēram, Aizņēmējs reģistrējas Mājas lapā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas un veic Aizņēmēja reģistrācijas komisijas maksu. Komisijas maksa – Aizdevēja noteikta Komisijas maksa par Līguma un/vai grozījumu pieteikuma izskatīšanu un noformēšanu. Aizdevuma pieteikumu ir iespējams iesniegt, piezvanot arī no tālruņa numura, kas nav norādīts Lietotāja profilā, ja Aizņēmējs var sniegt savas identitātes apliecinājumu atbilstoši Aizdevēja prasībām. Komisijas maksa par Līguma grozījumu pieteikšanu vai noformēšanu ir noteikta Cenrādī vai ar Klientu noslēgtā atsevišķā vienošanās. Puses var vienoties par savādāku Aizdevuma izsniegšanas kārtību saistību refinansēšanas gadījumā vai Aizņēmēja saistību pārjaunošanas gadījumā. Šādas pirmstermiņa izpildes gadījumā Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Aizdevumu un samaksā Procentus proporcionāli izmantotajam laika periodam, kā arī citus maksājumus, kas veicami atbilstoši Līguma noteikumiem. Līgumā noteiktās Aizņēmēja maksājumu saistības ir izpildītas ar brīdi, kad maksājumu summas ir ieskaitītas Aizdevēja kontā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, t.sk. Atmaksas datums Atmaksas grafiks Kārtas Nr. Aizdevējs ir LR Datu valsts inspekcijā reģistrēts personas datu pārzinis. Aizdevuma pieteikums Kimbi. Par atkārtotu dokumentu nosūtīšanu Aizdevējs ir tiesīgs piemērot Cenrādī noteikto komisijas maksu. – Aizņēmēja Aizdevēja kontā iemaksātā naudas summa, kas saņemta pirms Līgumā paredzētā maksājuma termiņa iestāšanās vai pārsniedz Līgumā paredzētā maksājuma summu. Sia VIA SMS – VIA Credit. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Aizdevējs ir pieņēmis Lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu un ir izsniedzis Aizdevumu atbilstoši Līguma noteikumiem. Piedāvājumu Līguma grozījumiem vai papildinājumiem, t.sk. Līgumā noteikto maksājumu izpilde tiek veikta Aizdevuma valūtā. Aizņēmējs atbild Aizdevējam par reģistrācijas laikā, Lietotāja profilā un Aizdevuma pieteikumā minēto, kā arī saskaņā ar Līguma noteikumiem sniedzamo ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību. Līgumā lietotie termini Aizdevēja konts – Aizdevēja konti, kas atvērti bankās vai maksājumu iestādēs un norādīti Līgumā, Mājas lapā un/vai Aizņēmējam nosūtītajā Rēķinā. Aizdevējs vienpusējā kārtībā nosaka Minimālā maksājuma summu, informējot par to Aizņēmēju, nosūtot Rēķinu, telefoniski un/vai izvietojot informāciju Lietotāja profilā. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos tiesību aktus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Procentu likme – Līguma Individuālajā daļā skaitļos izteikta gada procentu likme. Aizdevuma pieteikuma iesniegšana apliecina, ka Aizņēmējs vēlas saņemt Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī to, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar Līguma noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem. Reģistrēts Aizdevējs iesniedz Aizdevuma pieteikumu, neveicot atkārtotu Aizņēmēja reģistrācijas komisijas maksu. Kredītlīnijas termiņa pēdējā dienā Aizņēmējam ir jāveic pilna Aizdevuma atmaksa, Procentu un citu Līgumā paredzēto maksājumu samaksa. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Rēķinu sagatavo elektroniski, un tas ir derīgs bez paraksta. Valūtas maiņas kurss tiek noteikts atbilstošs Aizdevēja bankas Aizdevuma valūtas pārdošanas kursam, uz kuru maksājums saņemts, saņemtās maksājuma summas konvertācijas dienā. Aizņēmējs, iesniedzot Aizdevējam rakstisku paziņojumu Līgumā paredzētā kārtībā, ir tiesīgs sniegt norādījumus ieskaitīt Avansu vai tā daļu Aizdevuma pirmstermiņa atmaksai, tādā gadījumā Aizņēmējam ir pienākums vispirms segt aprēķinātos Procentus. Līgums uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir atmaksājis Aizdevumu, samaksājis Aizdevējam Procentus, Nokavējuma procentus, Līgumsodu, ja tādi tikuši piemēroti, kā arī citus maksājumus, kuri Aizņēmējam jāmaksā Aizdevējam saskaņā ar Līgumu. Informācija kā atskaut piekrišanu ir AS "LATEKO LĪZINGS" mājas lapā https://latekolizings.lv/lv/privatuma-atruna   Obligāti aizpildāmie lauki Sūtīt pieteikumu. Līgumsoda un/vai Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no pienākuma izpildīt Līgumā minētās saistības. Maksu, kas Aizņēmējam jāmaksā Aizdevuma starpniekam par viņa sniegtajiem pakalpojumiem, starpnieks paziņo Aizņēmējam, un Aizņēmējs un Aizdevuma starpnieks par to vienojas pirms Aizņēmējs ir iesniedzis Aizdevuma pieteikumu. Aizņēmējam jebkurā laikā ir tiesības atsaukt savu piekrišanu AS "LATEKO LĪZINGS" apstrādāt Aizņēmēja datus. Aizdevējs nepieciešamības gadījumā sazinās ar Aizņēmēju, izmantojot Lietotāja profilā norādīto kontaktinformāciju. Aizdevēja pieteikums tiek izveidots no datiem, kurus Aizņēmējs iesniedz katra Aizdevuma pieteikuma noformēšanas brīdī. Aizņēmējs apņemas savlaicīgi atmaksāt Aizdevējam Aizdevumu un samaksāt Procentus atbilstoši Līguma noteikumiem un Rēķiniem ar pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam Rēķinu uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādīto Aizņēmēja faktiskās dzīves vietas adresi vienkāršā pasta sūtījuma veidā un/vai e-pasta adresi, savlaicīgi pirms Aizdevuma atmaksas datuma. Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja tiesībām nodot Aizņēmēja personas datus apstrādei Trešajām personām, kā arī uz citu valsti, kā arī Aizdevēja saistītajiem uzņēmumiem. Gadījumā, ja Aizņēmējs izvēlas Aizdevēja pakalpojumu, izmantojot Aizdevēja starpnieka pakalpojumu, tas tiek norādīts Līgumā. Aizņēmējam ir tiesības iesniegt Aizdevuma Pieteikumu papīra formā Aizdevēja starpniekam. Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs. – šis starp Aizdevēju un Aizņēmēju noslēgtais Kredītlīnijas līgums kopā ar tā pielikumiem un turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem. Ja Aizņēmējs nav izpildījis Līguma saistības, Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju bez iepriekšējas Aizņēmēja piekrišanas Trešajai personai savu likumisko tiesību realizēšanai. Kredītlīnijas limits – Aizdevēja Līguma ietvaros Aizņēmējam piešķirtā maksimālā Aizdevuma summa atjaunojamas kredītlīnijas veidā. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Lietotāja profilā. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā un/vai neaktivizēt to bez pienākuma pamatot atteikumu. Rēķina nesaņemšanas gadījumā maksājumi veicami atbilstoši Līguma noteikumiem līdz Līgumā noteiktajam Minimālās maksas datumam. Aizdevējs ir tiesīgs neizskatīt Aizdevuma pieteikumu un noraidīt to, ja Aizņēmējs ir pārkāpis kādu no iepriekš ar Aizdevēju noslēgtā aizdevuma līgumu noteikumiem. Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā vai Lietotāja profilā norādītiem telefonu numuriem, sazināties ar Aizņēmēja darba devēju, lai sasniegtu Aizņēmēju vai pārbaudītu Aizņēmēja sniegto informāciju. Aizņēmējs ir tiesīgs veikt pilnīgu Aizdevuma atmaksu un Līguma pirmstermiņa saistību izpildi jebkurā brīdī pirms Kredītlīnijas termiņa beigām. Lai pabeigtu reģistrāciju, Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju. Ja Aizņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās saistības, Aizdevējs ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, t.sk. Visus no Līguma izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot tos uz Aizdevēja kontu, kavētos maksājumus arī uz Aizdevēja pilnvarotā ārpustiesas piedziņas pakalpojuma sniedzēja konta numuru. – Aizņēmējam izsniegtā un neatmaksātā Kredītlīnijas limita summa vai tās daļa, kuru Aizņēmējs ir tiesīgs lietot līdz Kredītlīnijas termiņa beigām. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas. Aizņēmējs pilnvaro Aizdevēju patstāvīgi pieprasīt un iegūt no Trešo personu datubāzēm informāciju, kas nepieciešama Pieteikuma izskatīšanai un Aizņēmēja kredītspējas novērtēšanai. Aizdevums var tikt atmaksāts ar vienu vai ar vairākiem maksājumiem līdz Kredītlīnijas termiņa pēdējai dienai. Aktuālā informācija par Minimālā maksājuma summu, aprēķināto Procentu, Nokavējuma procentu, Līgumsoda summām un cita ar Līguma izpildi saistītā informācija ir pieejama Aizņēmēja Lietotāja profilā. pieprasītu izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par ienākumiem un apdrošināšanas periodiem un piekrīt, ka VSAA sniedz šādu informāciju Aizdevējam. Avansa summa tiek uzskaitīta atsevišķi un bez atsevišķiem Aizņēmēja norādītajiem var tikt ieskaitīta Aizņēmēja no Līguma izrietošo saistību izpildei brīdī, kad iestājas Līgumā paredzētā maksājuma termiņš. Aizņēmējs nedrīkst Paroli izpaust, nodot vai darīt zināmu Trešajām personām. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus un atmaksā Aizdevējam Aizdevumu, veicot Minimālā maksājuma summas maksājumus līdz katra Procentu perioda pēdējai dienai. Aizņēmēja reģistrācijas komisija netiek atgriezta Aizņēmējam. Ja Aizņēmējs kavē Līgumā noteiktos maksājumus, Aizņēmējs maksā Aizdevējam Nokavējuma procentus atbilstoši Līguma Individuālajā daļā vai, ja Individuālajā daļā nav norādīta, Cenrādī noteiktai likmei. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizdevuma izsniegšanu, par to informējot Aizņēmēju. iesniedz Aizdevuma pieteikumu mutiski, piezvanot Aizdevējam uz Mājas lapā norādīto Aizdevēja tālruņa numuru un sarunas laikā sniedzot Aizdevēja pieprasītās ziņas. Lietotāja profila aktivēšana var tikt atlika, kamēr Aizņēmējs nav veicis e-pasta piederības apstiprināšanu atbilstoši Aizdevēja prasībām. Aizņēmējs apņemas izmantot Aizdevumu personīgā patēriņa vajadzībām, ja vien Aizdevuma pieteikumā nav norādīts noteikts Aizdevuma izmantošanas mērķis. Reģistrācijas laikā Aizņēmējs norāda Paroli, ar kuras palīdzību Aizņēmējs turpmāk apliecinās savu identitāti. Aizdevējs, piemērojot Atlaidi, ir tiesīgs samazināt Aizdevuma summas, Procentu un/vai Komisijas maksas apmēru. Aizņēmējs var ierosināt Līguma grozījumus, iesniedzot iesniegumu tādā veidā, kādā iesniegts Aizdevuma pieteikums, t.i., izmantojot Aizdevēja akceptētos distances saziņas līdzekļus vai arī personīgi papīra formā.

Hipotekārais kredīts - Latvijas Hipotēka

. Aizdevēja starpnieks piedāvā Aizdevēja Līgumu Aizņēmējam un/vai iepazīstina ar to un nepieciešamības gadījumā izskaidro Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijā iekļauto informāciju. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs, lai piešķirtu Aizdevumu, iegūs, precizēs un citādi apstrādās Aizņēmēja datus, lai noteiktu Aizņēmēja identitāti, pārbaudītu Aizņēmēja datu pareizību, novērtētu Aizņēmēja kredītspēju, t.sk. ir konstatējamas Aizņēmēja faktiskas maksātnespējas pazīmes vai iesniegts tiesā fiziskās personas maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums attiecībā uz Aizņēmēju. Minimālais maksājums – maksājums, kuru Aizņēmējs maksā Aizņēmējam par Kredītlīnijas lietošanu attiecīgā Procentu perioda ietvaros. Aizņēmējs, noslēdzot ar Aizdevēju Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Aizdevēja izsniegto Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā iekļauto informāciju, saprot to, apzinās tās saturu un būtību. Minimālā maksājuma summa pēc tās saņemšanas tiek novirzīta Aizņēmēja no Līguma izrietošo saistību dzēšanai noteiktā saistību dzēšanas secībā. Ja Līgumā paredzētā maksājuma datums iekrīt sestdienā, svētdienā vai Latvijas Republikā noteiktajā svētku dienā, tāda maksājuma termiņš automātiski tiek pagarināts līdz nākamajai darba dienai. – Aizdevēja atlīdzība, kuru Aizņēmējs maksā par Aizdevuma lietošanu atbilstoši Līgumā noteiktai Procentu likmei. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus saskaņā ar Aizdevēja piedāvātu, Aizņēmēja apstiprinātu un Līguma Individuālajā daļā norādīto apmēru par attiecīgo Procentu periodu. Nokavējuma procenti – Aizņēmēja maksājums Aizdevējam par Līgumā paredzētā maksājuma kavējumu, kas tiek aprēķināts no kavētās Aizdevuma summas, piemērojot Līguma Individuālajā daļā un/vai Cenrādī noteikto Nokavējuma procentu likmi. Ja Aizņēmējam rodas aizdomas, ka Parole varētu kļūt zināma Trešajai personai, Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties par to ziņot Aizdevējam, bloķējot piekļuves tiesības Lietotāja profilam, kā arī turpmāk rīkoties atbilstoši Aizdevēja norādījumiem. Aizņēmējam ir pienākums, veicot maksājumus saskaņā ar Līgumu, norādīt Aizņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un apmaksājamā Rēķina vai Līguma numuru, kā arī citu informāciju atbilstoši Aizdevēja norādījumiem. Ja Aizdevuma izsniegšanas atteikums pamatots ar kredītbirojā vai parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Aizdevējs pēc Aizņēmēja pieprasījuma informē Aizņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām. Aizņēmēja parakstu un tā atšifrējumu. Pēc Aizdevuma izsniegšanas Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Lietotāja profilā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi Līguma norakstu, kā arī nodrošina Lietotāja profilā pieejamu Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevēja izsniegtajam Rēķinam ir tikai informatīvs raksturs, kas satur informāciju par Aizņēmēja no Līguma izrietošo saistību atšifrējumu. Aizdevēja datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Līgumus par Aizdevumu Aizdevuma starpnieks neslēdz. Pēc Aizņēmēja atsevišķa pieprasījuma Aizdevējs izsniedz Aizdevuma summu līdz Kredītlīnijas limita apmēram, veicot Līguma pārjaunojumu un nosakot jaunu Kredītlīnijas termiņu un Minimālo maksājuma summu. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks izšķirts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja kāda no Līgumā noteikto maksājumu izpilde tiek veikta citā valūtā nekā Aizdevuma valūtā, tiek veikta valūtas, kurā saņemts maksājums, konvertācija uz Aizdevuma valūtu. Aizdevuma Individuālā daļa – Līguma I daļa, kurā ietverta informācija par Aizņēmēju, Aizdevuma summu, Minimālo maksājuma summu, Procentiem, un GPL. Pa tālruni iesniegta Aizdevuma pieteikuma gadījumā Puses vienojas par būtiskiem Līguma noteikumiem – Kredītlīnijas limits, Procentu likme un Kredītlīnijas termiņš. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir uzskatāma par konfidenciālu. Aizņēmējam nav maksājuma kavējumu attiecībā pret Trešajām personām un nepastāv apstākļu Aizņēmēja maksātnespējas procesa ierosināšanai. Puses var vienoties par Līguma izbeigšanu atbilstoši abpusējai vienošanās. Vispārīgie noteikumi – Līguma II daļa, kas ir spēkā Līguma noslēgšanas brīdī un kuru Aizdevējs ir tiesīgs grozīt vienpusējā kārtībā, izvietojot par to informāciju Mājas lapā un/vai Lietotāja profilā. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam izsniegt Aizdevumu, ir uzskatāms, ka Aizdevējs ir noraidījis Aizdevuma pieteikumu. Pusēm vienojoties, Kredītlīnijas limits var tik palielināts. Aizdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam slēgt Lietotāja profilu pēc saviem ieskaitiem, tai skaitā Lietotāja datu drošībai. – Aizdevēja piemērotā atlaide un/vai atvieglojumi Procentu likmei vai citiem Līgumā paredzētiem maksājumiem. Aizdevējs izvieto paziņojumu par atlaides piemērošanu Aizdevēja Mājas lapā un/vai Lietotāja profilā, un/vai Aizņēmējam nosūta paziņojumu par Atlaides piemērošanu uz Lietotāja profilā norādīto e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru

Comentarios