Ātrais kredīts 50 EUR

Aizdevējs var pārtraukt vai izbeigt Klienta identifikāciju un/vai Pušu saziņu caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru, ja pēc Aizdevēja ieskatiem nav bijusi pilnvērtīga vai pienācīga Klienta identifikācija vai Pušu saziņa. Klients maksā Procentus par Aizdevuma summas faktisko izmantošanas laiku. Ja Aizdevuma summa Klientam netiek izsniegta dēļ Klienta kļūdaini norādīta Klienta konta, tad grozījumi Līguma I & II daļā zaudē spēku, un Aizdevējs par to informē Klientu. Anuitātes metode: Grafika sastādīšanas metode, saskaņā ar kuru Pamatsummas un Procentu maksājumu kopsumma katru mēnesi ir vienāda. Klienta e-pasts: Līgumā norādītā Klienta elektroniskā pasta adrese, kuras vienīgais lietotājs ir Klients. Ātrais kredīts 50 EUR. Profils: Klienta personīgā vietne Portālā, kas Portālā ir pieejama pēc Klienta personas koda vai e-pasta un paroles ievadīšanas, ja Klients ir piekritis Portāla noteikumiem. Aizdevēja konts: jebkurš I daļā un/vai Portālā norādītais Aizdevēja norēķinu konts. Pamatsumma: Grafikā norādītā daļa no neatmaksātās Aizdevuma summas, kuras atmaksa jāveic līdz Maksājuma datumam. Aizdevējs nosaka secību, kādā tiek dzēstas Klienta Līguma saistības. punktā norādītais kredīta summas limits, kura ietvaros Klients var atkārtoti lietot Aizdevēja piešķirto kredītu. Pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas Aizdevējs sagatavo iespējamos grozījumus Līguma I & II daļā, kas paredz Aizdevuma summas izsniegšanu, un iepazīstina ar tiem Klientu caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru. Kredītlīnijas limitu var paaugstināt līdz Potenciālā kredītlīnijas limitam, ja Klients piekrīt un Aizdevējs ir izvērtējis Klienta maksātspēju.

Par | Uzticams aizdevējs !

. Klientam nebūs nekādu pretenziju pret to.

| Sms Kredīti Internetā | Kredits no 50 EUR līdz 15000 EUR

. Klients pieprasa izsniegt katru Aizdevuma summu uz Klientam vēlamo atmaksas termiņu caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru. Ja Klients piekrīt Aizdevēja piedāvātajiem grozījumiem Līguma I & II daļā, tad Klients to apstiprina caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru.. Telefona numurs: jebkurš Līgumā un/vai Profilā norādītais telefona numurs, kura vienīgais lietotājs ir Klients. Pušu tiesības un pienākumi. Klients caur profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numura, var saņemt bez maksas informāciju par Klienta aktuālajām Līguma saistībām. Ja Klients kavē Grafika noteikto Maksājuma datumu Pamatsummas atmaksai, tad par katru kavēto dienu Klients maksā Nokavējuma procentus, kas tiek aprēķināti no kavētā Pamatsummas maksājuma. Puse/s: Klients un/vai Aizdevējs. punktā noteiktās procentu likmes. Aizdevējs piešķir Klientam Kredītlīnijas limitu, atļaujot tā ietvaros Klientam atkārtoti pieprasīt, saņemt un lietot Aizdevuma summu. Aizdevējs ir tiesīgs vienpusēji samazināt Procentus, lai Pagarināšanas komisijas samaksas gadījumā Līguma kopējās izmaksas atbilstu normatīvajiem aktiem.

Aizdevējs var lūgt Klientu apstiprināt informāciju par Klientu vai apstiprināt izmaiņas tajā caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru, vai citā Aizdevējam pieņemamā veidā. Līguma noteikumiem neatbilstošs Klienta maksājums netiek uzskatīts par samaksātu līdz tā identifikācijas brīdim. punktā norādītā un Kredītlīnijas limita ietvaros Klientam piešķirtā un neatmaksātā kredīta summa. Aizdevējs var mainīt Komisiju apmēru jebkurā laikā, to jauno apmēru publicējot Portālā. Aizdevējs līdz tam brīdim var neizsniegt Aizdevuma summu vai nepagarināt Grafikā noteikto Maksājuma datumu. Klienta konts: jebkurš Līgumā, zvanot no Telefona numura vai Profilā norādītais Klienta norēķinu konts, vai norēķinu konts, no kura Klients jebkad ir veicis pārskaitījumu Aizdevējam. Mēneša maksājums: Grafikā norādītā Pamatsummas un Procentu maksājumu kopsumma, kuras samaksa jāveic līdz Maksājuma datumam. Klientam nav jāmaksā Procenti, ja Aizdevuma summa pilnā apmērā ir atmaksāta Aizdevējam līdz Grafikā norādītajam pirmajam Maksājuma datumam. Komisijas: Līgumā un Portālā norādītās komisijas par Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem Klientam. Izdevīgākie ilgtermiņa kredīti. Klients atmaksā Aizdevuma summu, samaksā Procentus un citus Līguma maksājumus Grafikā noteiktajā apmērā un termiņā ar pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu. Aizdevējs var nepaaugstināt Kredītlīnijas limitu vai to samazināt, ja pēc Aizdevēja ieskatiem ir mainījusies Klienta maksātspēja.

Ātrais kredīts internetā 0% - Ātrie īstermiņa kredīti

. Pēc grozījumu Līguma I & II daļā noslēgšanas Aizdevējs izsniedz Klientam Aizdevuma summu ar pārskaitījumu uz Klienta kontu. Procenti: Grafikā norādītā atlīdzība par Aizdevuma summas lietošanu, kuras samaksa jāveic līdz Maksājuma datumam. punktā norādītais kredīta summas limits, līdz kuram var tikt palielināts Kredītlīnijas limits. Klienta datu apstrāde, kuras mērķis ir patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšana, ir reģistrēta Datu valsts inspekcijā, kurā ir reģistrēti Aizdevēja personas datu operatori. Līgums: šis starp Aizdevēju un Klientu noslēgtais kredīta līgums, kas sastāv no I daļas Pamatnoteikumiem, II daļas Vispārējiem noteikumiem, Portāla noteikumiem un visiem tā turpmākajiem grozījumiem. Ja Aizdevējs ir vienpusēji atkāpies no Līguma, tad Klients samaksā nesamaksātos Līguma maksājumus par laika posmu līdz Līguma izbeigšanai un likumiskos procentus līdz visu Līguma maksājumu samaksai. punktā norādītā atlīdzība par Pamatsummas atmaksas kavēšanu.

Comentarios