Greencredit pārskats

ir formāls elements, kas nepieciešams juridisko darījumu dokumentos un bez kura dokumentam un darījumam nav juridiska spēka. Sezonālais bezdarbs ir bezdarba veids, kas saistīts ar atsevišķu tautsaimniecības nozaru darba aktivitāšu izmaiņām noteiktā laika periodā, kas saistītas ar sezonalitāti, piemēram, lauksaimniecības darbu sezonalitāti. Top 5 idejas svētku kartiņām. Papildinošās preces ir preces, kuru pieprasījumam pieaugot, pieaug arī pieprasījums pēc kādām citām precēm, piemēram, jaunu automašīnu pieprasījuma pieaugums veicinās arī pieprasījuma pieaugumu pēc jaunām riepām. Strukturālais bezdarbs ir bezdarba veids, kas saistīts ar darbspēja pieprasījuma izmaiņām, rodoties jaunām nozarēm, nomainoties tehnoloģijām u.tml. ir īpašuma izpārdošana vairāksolīšanā. Tieši zaudējumi ir negatīva tīrā peļņa jeb naudas summa, kas radusies, uzņēmuma kopējajiem izdevumiem pārsniedzot kopējos ienākumus. Patērētāji ir cilvēki, kas lieto preces un / vai pakalpojumus. ir līgums, uz kura pamata par noteiktu samaksu viena puse piešķir otrai pusei tiesības lietot kādu lietu ar mērķi gūt peļņu. Pašvaldības uzņēmums ir viena īpašnieka uzņēmums, kurā visa manta ir pašvaldības īpašums. Šajā gadījumā valsts ir debitora jeb naudas aizņēmēja lomā, tāpēc arī valsts iedzīvotāju parādnieka lomā. ir valsts varas augstākā izpildinstitūcija. Pamatlīdzekļi ir īpašums, kas pieder uzņēmumam un tiek izmantots tā uzņēmējdarbībā, bet ko uzņēmums nepārdot un nepērk kā tirdzniecības apgrozījuma daļu. Greencredit pārskats. Muitas nodoklis ir nodoklis, ar ko tiek aplikta kāda prece vai kāds cits priekšmets, kas tiek pārvietots pāri valsts muitas robežai. Pārdoto preču izmaksas ir visas izmaksas, kas radušās, pārdodot produkciju, ieskaitot arī tādas izmaksas kā ražošanas izmaksas un ražošanā tieši iesaistītā personāla izmaksas. Robežizmaksas ir izmaksas, kas radušās vienas papildus produkcijas vienības virs plānotā daudzuma saražošanas rezultātā. Tirgus cena ir cena, par kuru preces un pakalpojumi tiek apmainīti pret naudu. Stagflācija ir naudas pirktspējas krišanās, ko pavada preču pieprasījuma samazināšanās un ražošanas sašaurināšanās. 5 padomi, kā arī ģimenēm ietaupīt naudu. Mārketings ir jebkuras uzņēmējdarbības attīstības pamatdisciplīna. Papīrnauda ir naudaszīme, ko valsts kā obligātu maksāšanas līdzekli izlaiž apgrozībā. Subsīdijas ir valsts maksājumi vietējiem ražotājiem, kas sniedz tiem iespējas pārdot savas preces ārvalstīs par zemāku cenu nekā tās varētu pārdot vietējā tirgū. Pieprasījuma inflācija ir situācija, kurā preču ir pārāk maz, bet naudas ir pārāk daudz. ir dokuments, kurā tiek atspoguļoti naudas ieņēmumi, izdevumi un citi rādītāji vai arī ir norādīta maksājamā summa. ir vēlēta institūcija, kas nodarbojas ar kāda uzņēmuma vai organizācijas vadīšanu. Robežieņēmumi ir ienākumi, kas radušies vienas papildus produkcijas vienības virs plānotā apgrozījuma pārdošanas rezultātā. Nolietojums ir pamatlīdzekļu vērtības norakstīšana laikā, kurā tie tiek izmantoti, kā arī vērtības samazināšanās. Mahinācija ir negodīgs paņēmiens vai rīcība, kas tiek pielietota kāda mērķa sasniegšanas nolūkos. Laissez faire ir franču valodas termins, kas nozīmē “ļaujiet viņiem to darīt”, raksturojot valdības minimālu iesaistīšanās politiku biznesā. ir ienākumu un izdevumu iepriekšējs aprēķins. ir maksa par naudas izmantošanu un līdz ar to arī kapitāla īpašnieka ienākums. ir kādas valsts naudas vienība vai tajā pieņemtā naudas sistēma. ir līdzekļi, līdzekļu avoti, krājumi vai jebkas, kas var tikt pielietots ražošanas procesā. Mikroekonomika ir zinātne, kas nodarbojas ar viena saimnieciskā subjekta, piemēram, vienas preces, viena patērētāja vai viena ražotāja izturēšanās, kā arī pārdevēja un pircēja plānu saskaņošanas tirgū jeb cenas veidošanas pētniecību. ir tirgus stāvoklis, kurā tirgus piedāvājuma vai pieprasījuma pusi pārstāv vairāki dalībnieki, kas pārvalda noteiktas preces tirgu. ir ar likumu noteikti, obligāti maksājumi valsts budžetā, kas tiek izmantoti valsts vispārējo izdevumu segšanā. ir vairāku uzņēmumu apvienība, kuri nodarbojas ar vienveidīgas produkcijas ražošanu. Protekcionisms ir valsts ražotāju aizsardzība no lētāku ārvalstu preču konkurences, kurā kā instruments tiek pielietotas ievedmuitas. ir dokuments, kas fiksē vismaz divu fizisko vai juridisko personu jeb pušu savstarpēju vienošanos par konkrētu attiecību dibināšanu, kā arī šīs attiecības regulējošos noteikumus.

PDF Pārskats par nebanku patērētāju kreditēšanas tirgus.

. Maksātspēja ir spēja brīvi rīkoties ar naudas līdzekļiem jeb pirktspēja, kā arī spēja izpildīt savas saistības. jeb , jeb auditēšana ir kādas fiziskas vai juridiskas personas darbības pārbaude, ko veic profesionāla persona, attiecīgi revidents vai auditors, novērtējot un apkopojot informāciju, kā arī sniedzot savus ieteikumus un atzinumu. ir speciāla atļauja konkrētu darbību veikšanai. Vērtspapīrs ir privāttiesību dokuments, kas apliecina emitenta saistību ar dokumenta valdītāju un kas var būt publiskās apgrozības objekts, tomēr tajā nostiprinātais tiesību apjoms paliek nemainīgs. ir risinājums maksātnespējas procesam, kurā plānveidīgi tiek īstenoti pasākumi, lai novērtu parādnieka potenciālo bankrotu, atjaunotu maksātspēju un apmierinātu kreditoru prasības. Uzkrājumi ir naudas summa, kas paredzēta noteiktu izmaksu, zaudējumu vai parādu segšanai, ja vien tās ir attiecināmas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem. Patēriņa kredīts ir kredīta veids, kas tiek piešķirts personām, pārdodot personīgā patēriņa preces uz vēlāku nomaksu. Kāds tad īsti ir budžeta veidošanas mērķis?. Pastāvīgās izmaksas ir uzņēmuma izmaksas, kas rodas pastāvīgi un atkarībā no ražotās produkcijas daudzuma nemainās. Statūtsabiedrība ir dalībnieku apvienība, kas izveidota uz statūtu pamata, kurus pieņēmuši tās dibinātāji.

ir tāds, ko nav iespējams pārvietot, neizmainot tā veidu. Makroekonomika ir ekonomikas nozare, kas pēta ekonomiku kopumā, nodarbojoties ar tādu rādītāju izpēti un apkopošanu kā, piemēram, nodarbinātība, inflācija, iekšzemes kopprodukts u.c. Valsts aizņēmums ir valsts aizņēmumu obligāciju izlaišana. Maksātnespēja ir parādnieka stāvoklis, kad tas nespēj veikt savu parādsaistību izpildi un kas tiek konstatēts ar tiesas spriedumu. Līgumsabiedrība ir uzņēmējsabiedrība, kas izveidota uz līguma pamata, ko noslēguši tās dalībnieki, un kur vismaz divi dalībnieki dala risku un peļņu, balstoties uz noslēgto partnerlīgumu. Privatizācija ir darbību kopums, kura rezultātā mainās privatizējamā uzņēmuma īpašnieks. Ja eksporta vērtība ir lielāka par importa vērtību, valsts tirdzniecības bilance ir pozitīva, bet, ja eksporta vērtība ir mazāka par importa vērtība, valsts tirdzniecības bilance ir negatīva. Tirgzinības ir process, kas ietver preču vai pakalpojumu pārdošanas veicināšanu, izmantojot tādus elementus kā produkts, cena, vieta un veicināšana. Valsts uzņēmums ir viena īpašnieka uzņēmums, kurā visa manta ir valsts īpašums. ir persona, kas nomā kādu lietu. Patērētāja kredīts ir kredīts, kas sniedz iespēju saņemt naudu, preces vai pakalpojumus tagad, maksājot par tiem vēlāk. Ražošanas izmaksas ir visas uzņēmuma izmaksas, izteiktas naudas formā, kas veidojas produktu ražošanas un realizēšanas rezultātā. Rezerves kapitālu drīkst izmantot tikai tādā gadījumā, kad uzņēmums tiek likvidēts. Obligācija ir vērtspapīrs, kas saskaņā ar iepriekš fiksētu procentu likmi tā īpašniekam garantē ikgadēju ienākumu un sniedz tiesības pēc noteikta laika saņemt arī obligācijas nominālvērtību. ir pārveidojums, pārkārtojums jeb pārmaiņa. Rentabilitāte ir rādītājs, kas norāda uz uzņēmuma darbības efektivitāti un kas tiek izteikts procentos, dalot uzņēmuma peļņu ar uzņēmuma pašu vai kopējo kapitālu. Reālā darba alga ir preču daudzums, ko iespējams iegādāties par saņemto darba algu. Patēriņa kredīts – kāpēc bankas to atsaka?. Tiešās investīcijas ir tieši ilgtermiņa ieguldījumi, kā arī kapitāla ieguldīšana kādas valsts produkcijas ražošanā, nevis šīs valsts finanšu institūcijā. ir ienākums, ko īpašnieks, regulāri nestrādājot, saņem no īpašuma, zemes vai kapitāla. Tradicionālā ekonomika ir ekonomiskā sistēma, kurā ierobežotie resursi tiek izdalīti saskaņā ar pastāvošo tradīciju un vairākums preču tiek ražotas un patērētas lokāli, tāpēc izaugsme un jebkādas izmaiņas norisinās ļoti lēni. Regresīvais nodoklis ir nodoklis, kura procentu likme samazinās, palielinoties ienākumiem. ir cilvēku ienākumi no pensijām, pabalstiem un ziedojumiem. ir maksājums, kas no valsts puses tiek uzlikts eksporta vai importa precēm. ir laikaposms, kas tiek atvēlēts kāda uzdevuma veikšanai, kā arī šī posma beigu moments. Ražošanas līdzekļi ir visi pamatlīdzekļi, kas pieder uzņēmumam. Viena īpašnieka uzņēmums ir uzņēmums, kurā īpašnieks vienpersoniski pārvalda uzņēmumu, uzņemoties atbildību un risku, izlemjot, kādu peļņas daļu paredzēt uzņēmuma attīstībai un kā pārveidot ražošanu, lai tā atbilstu tirgus pieprasījumam. Par patēriņa kredītu, kā par jebkuru kredītu, tiek iekasēti arī aizdevu procenti. ir naudas vai kādas citas vērtības, kas kādam ir aizdotas. Lietvedība ir darbības dokumentēšanas sistēma kādā uzņēmumā vai organizācijā. ir naudas summa, ko dalībnieks ir ieguldījis noteiktā laika posmā. Mainīgās izmaksas ir izmaksas, kas, mainoties ražošanas apjomiem, mainās, proti, tās samazinās vai palielinās līdz ar saražotās produkcijas kopējām izmaiņām. Ražošanas faktori ir resursi, kas iesaistīti ražošanā, piemēram, zeme, darbaspēks, kapitāls, informācija, kā arī uzņēmējdarbības spējas. Uzņēmējdarbības risks ir risks, kas izriet no paša uzņēmuma un no tā uzņēmējdarbības veida, un var būt saistīts gan ar uzņēmuma vadību, gan ar ražošanu, gan ar tirgzinību, gan ar konkurenci utt. Zemnieku saimniecība ir individuālais uzņēmums, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu, izmantojot īpaši šim mērķim paredzēto ražošanas līdzekli, proti, zemi. Var teikt, ka obligāciju īpašnieki ir akciju sabiedrību kreditori. Pieprasījums ir patērētāju vēlmes un iespējas iegādāties kādu preci vai pakalpojumu par noteiktu cenu, noteiktā vietā un laikā. Protekcionisms samazina valsts ekonomikas konkurētspēju, kavē tās attīstību, kā arī kavē tās integrāciju pasaules tirgū. Statūtkapitāls ir statūtsabiedrības dalībnieku iemaksas, kas veiktas par līdzdalību sabiedrībā. ir komunikācijas veids, ko fiziskas vai juridiskas personas pielieto informācijas izplatīšanai ar maksas līdzekļu starpniecību, lai radītu patērētājos vēlmi reklamēto produktu iegādāties. ir no ārzemēm ievesto preču eksports uz kādu citu valsti bez būtiskās pārveides vai apstrādes. Valūtas kurss ir kādas valsts valūtas pārdošanas cena, kas tiek izteikta citu valstu valūtās. Pārapdrošināšana ir darbība, kad kāda daļa no apdrošinātāja apstiprinātā riska tiek nodota kādam citam apdrošinātājam. Privātie uzkrājumi ir mājsaimniecību ienākumu daļa, kas netiek tērēta nodokļu samaksāšanai, vai preču vai pakalpojumu iegādei. Saimnieciskā darbība ir jebkura darbība, kas tiek veikta par atlīdzību, piemēram, preču ražošana, darbu izpilde, tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana utt. Uzņēmējdarbības spējas ir spējas koordinēt un kombinēt dažādus ražošanas faktorus tā, lai tiktu nodrošināta preču ražošana vai pakalpojumu sniegšana. Valsts parāds ir vērtspapīru daudzums, kas laists valsts apgrozībā. Papildinātāji ir preces, kas nereti tiek patērētas vienlaicīgi, piemēram, degviela un automobilis. ir naudas summa, par kuras tiesu palielinās uzņēmuma kapitāls sekmīgas saimnieciskās darbības rezultātā, kā arī starpība starp uzņēmuma ienākumiem un ražošanas izmaksām. Stagnācija ir sastingums tirdzniecībā, ražošanā un citos tiem līdzīgos procesos. Vienkāršiem vārdiem sakot, kredīts sniedz iespēju iegādāties kaut ko, pirms par to tiek samaksāts. Trests apvieno gan vienas nozares uzņēmumus, gan uzņēmumus, kas nodarbojas ar secīgu izejvielu pārstrādi. ir komercdarījuma dokuments, ar ko vekseļa devējs ir apņēmies samaksāt tā turētājam noteikto naudas summu. Tiešie nodokļi ir nodokļi, kas tiek tieši atskaitīti no ienākumiem, piemēram, iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Greencredit pārskats. Uzņēmējdarbība ir sistemātiska un ilgstoša ekonomiskā darbība un kapitāla ieguldīšana, kas vērsta uz preču ražošanu un realizēšanu, pakalpojumu sniegšanu, darbu izpildi, tirdzniecību ar mērķi gūt peļņu. Patēriņa kredīts visbiežāk tiek izmantots ilglietojamu preču, mājokļa vai automašīnas iegādei. Sabalansēts budžets ir budžets, kurā ienākumi ir vienādi ar izdevumiem. Norēķinu konts ir beztermiņa naudas noguldījums. Monetārā politika ir centrālās bankas politika, kas attiecas uz naudas daudzumu, aizņēmumiem un banku procentu likmēm. Noguldījums jeb depozīts ir naudas līdzekļu kādas kredītiestādes kontā uz noteiktu vai nenoteiktu laika periodu un ar vai bez procentiem. Termiņa depozīti ir noguldījumi bankās vai krājaizdevu sabiedrībās, par kuriem tiek maksāti procenti vai līdzekļi, kas bez soda var tikt izņemti tikai pēc līgumā noteiktā termiņa beigām. ir papīra vai metāla zīme, kas tiek lietota par vērtības mēru kādu produktu pirkšanā vai pārdošanā. Pašvaldības nodeva ir pašvaldības domes noteikts maksājums, kas obligāti jāveic pašvaldības pamatbudžetā vai pašvaldības speciālajā budžetā likumā paredzētajos gadījumos. Spekulēšana ir darbība, kurā tiek pirktas vai pārdotas akcijas ar mērķi gūt ātru peļņu. Līdzīpašnieks ir persona, kurai kopā ar kādu citu personu pieder kāds īpašums. ir situācija, kurā darbinieki pārtrauc vai pat neatsāk darbu, tajā pašā laikā atrodoties savās darba vietās. ir noteiktā formā, parasti apaļa vai ovāla, no metāla izkalta naudaszīme, kurai vienā pusē ir norādīta monētas nominālvērtība, bet otrā pusē ir norādīta monētas valstiskā piederība. jeb nacionālais kopprodukts ir visu valsts iedzīvotāju gada laikā saražoto preču un pakalpojumu vērtība gan savā valstī, gan ārvalstīs, kas tiek izteikta naudas izteiksmē. Piedāvājums ir pārdevēju ekonomiskā rīcība, kas atspoguļo to centienus pārdot noteiktu preču vai pakalpojumu daudzumu konkrētā laika periodā, balstoties uz to cenām un ārpus cenas faktoriem. ir naudas summa, kas pēc dažādiem maksājumiem un nodokļiem paliek pāri no bruto algas. ir preču vai citu priekšmetu pārvietošana caur kādas valsts teritoriju starp diviem muitas robežpunktiem. Premiālā darbu algas sistēma ir sistēma, ar kuru iespējams papildināt gan gabaldarba algas sistēmu, gan laika darba algas sistēmu un kurā prēmijas apmēru regulē noteikti rādītāji, kuru sasniegšana nodrošina algas piemaksas jeb prēmiju. Preču zīme ir uzņēmuma preču vai pakalpojumu īpašs nosaukums, attēls vai simbols, kas tiek lietots to iezīmēšanai. Aizņēmumu obligācijas tiek izlaistas, lai valsts varētu papildināt savus budžeta līdzekļus. ir preces noma, kurā kā ķīla tiek izmantota pati iznomātā prece, kas tiek izpirkta noteiktā termiņā. Vidējās izmaksas ir izmaksu summa, kas nepieciešama vienas produkcijas vienības ražošanai. ir vērtība, kas norādīta uz vērtspapīra. Uzņēmuma līdzekļi ir ieņēmumi no uzņēmuma preču un pakalpojumu pārdošanas un ir galvenais uzņēmuma līdzekļu avots. Likviditāte ir uzņēmuma spēja laicīgi nokārtot īstermiņa saistības, pielietojot tā rīcībā esošo naudu vai aktīvus, ko ātri iespējams pārvērst naudā. ir vieta, kurā norisinās darījumi starp pircējiem un pārdevējiem, un ir pirkšanas un pārdošanas aktu kopums. Pārprodukcija ir realizācijas iespējas pārsniegušais produkcijas daudzums. Rezerves kapitāls ir sabiedrības uzkrātais kapitāls, ko veido obligātie peļņas atskaitījumi un kas tiek izmantots neparedzētu izdevumu segšanai. Proporcionālais nodoklis ir nodoklis, kura procentu likme paliek nemainīga neatkarīgi no ienākumu apmēra. ir tirgus stāvoklis, kurā viena fiziskā vai juridiskā persona kontrolē visu kāda produkta tirgus piedāvājumu. ir samaksa jeb atlīdzība naudas izteiksmē. ir persona, kas citu personu vārdā veic preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, nekļūstot par to īpašniekiem vai klientiem, lai realizētu šo personu intereses darījumos, kas saistīti ar preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu. Tirdzniecības zīme ir īpašs nosaukums, attēls vai simbols, kas tiek lietots uzņēmuma ražoto preču vai sniegto pakalpojumu iezīmēšanai un kas ļauj identificēt uzņēmumu, tā ražoto preci vai sniegto pakalpojumu. Zaudējumi ir izdevumi, kas rodas neparedzētu apstākļu dēļ. ir biznesa cikla fāze, kurā reālais ražošanas apjoms attiecībā pret cikla zemāko punktu palielinās. Zvejnieku saimniecība ir uzņēmums, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, izmantojot šim mērķim piešķirtos zivju resursu limitus. Parādnieks ir fiziska vai juridiska persona, kurai ir parāds. Tirgus ekonomika ir ekonomiskā sistēma, kurā ekonomiskie lēmumi nacionālā līmenī veidojas no tiem lēmumiem, ko pieņem atsevišķi tirgus dalībnieki. Mārketings ir mērķtiecīga darbība tirgū, kas ietver patērētāju vēlmju apzināšanu, koncentrējot tās konkrētu preču vai pakalpojumu virzienā un virzot šīs preces vai pakalpojumus tirgū to pircējiem. Netiešie nodokļi ir nodokļi, kas no ienākumiem netiek atvilkti tieši, bet gan netieši, piemēram, PVN jeb pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis jeb PVN ir nodoklis, kas procentu veidā tiek aprēķināts no rēķinā iekļautās preču vai pakalpojumu neto vērtības. Uzņēmējsabiedrība ir fizisko vai juridisko personu apvienība, kas veic uzņēmējdarbību, vai uzņēmēja īpašuma daļa, kas kā vienota materiālo un nemateriālo elementu kopība ir nodalīta uzņēmējdarbības veikšanai.

Elektrum

. Procentu likme ir cena par naudas kapitāla jeb kredīta lietošanu noteiktā laika periodā. Pirktspēja ir spēja par saviem naudas līdzekļiem nopirkt noteiktu preču daudzumu

Comentarios