Ietekme uz valsts budžetu un ES fondu apguvi

Jauno elektrovilcienu iepirkumu nevarēs turpināt bez.

. Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā. citi pasākumi, kurus institūcija uzskata par lietderīgiem, attiecīgi norādot veicamās darbības un sniedzot argumentētu pamatojumu, kas apliecina darbību nepieciešamību. Aprēķinu atspoguļo budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu triju zīmju detalizācijas līmenī, norādot kodu nosaukumu. Ieņēmumu izmaiņas norāda, ievērojot normatīvajos aktos par ieņēmumu klasifikāciju noteikto ieņēmumu sadalījumu grupās un apakšgrupās. Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu. vai un kādā veidā sabiedrības pārstāvju priekšlikumi ir ņemti vērā projekta izstrādes procesā. sniedz skaidrojumu, kādēļ projekta izpildi nevar nodrošināt esošās institūcijas. Ietekme uz valsts budžetu un ES fondu apguvi. Ja projekts jāpieņem, lai novērstu Latvijas Republikas tiesību akta neatbilstību Līgumam par Eiropas Savienības darbību, norāda arī Līguma par Eiropas Savienības darbību pantu, kurš ir pārkāpts. Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības. Ja informācija nav pietiekama vai tā ir grūti analizējama, tiešās valsts pārvaldes iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju par izdevumu aprēķinu budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu četru zīmju detalizācijas līmenī. Ietekme uz valsts budžetu un ES fondu apguvi. kustamajam īpašumam iegādes izmaksas nosaka atbilstoši projektā paredzēto pasākumu specifikai un apjomam. punktam, kā arī papildu informāciju pēc tiesību akta projekta izstrādātāja ieskatiem. Ja attiecīgās starptautiskās saistības tiek izpildītas daļēji, sniedz skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā starptautiskās saistības tiks izpildītas pilnībā. punktam Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Kredīts pret nekustamā īpašuma ķīlu. kā projekta izpilde ietekmē projekta izstrādē iesaistītās institūcijas funkcijas un uzdevumus. Pozitīvu finansiālo ietekmi apzīmē ar pluszīmi, bet negatīvu – ar mīnuszīmi. Ja sabiedrības pārstāvju priekšlikumi nav tikuši ņemti vērā, norāda, kādēļ. ja plānota esošas institūcijas reorganizācija, tās statusa maiņa vai divu un vairāku institūciju apvienošana – kādi cilvēkresursi nepieciešami funkciju vai uzdevumu īstenošanai un plānotās izmaiņas šajā jomā.

punktam Cita informācija Iekļauj papildu informāciju pēc tiesību akta projekta izstrādātāja ieskatiem. Aprēķinot izmaiņas ieņēmumos, kas radušās, paaugstinot nodevas un likmes maksai par pakalpojumu, ievēro normatīvos aktus par valsts aģentūru publisko pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku.

Brīdina – nodokļu reformas ietekmē Latvijas budžeta deficīts var.

.

«Pasažieru vilciena» elektrovilcienu iepirkums tomēr.

. sniedz skaidrojumu, kādēļ minētās funkcijas un uzdevumus nevar veikt reģionālā vai vietējās pārvaldes līmenī vai deleģēt nevalstiskā sektora organizācijām vai privātpersonām. Pasākumus atšifrē, norādot katra atsevišķā pasākuma ietekmi uz izdevumu segšanu. tiesību aktu projektus, kuru izstrādāšanai paredzēts pilnvarojums projektā, kā arī skaidro to nepieciešamību un būtību. Ja šādas informācijas nav, ieraksta "Nav" Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi mēnešalgu plāno atbilstoši amata kategorijai, amata līmenim un izdienai, ņemot vērā attiecīgā mēnešalgu diapazona augstāko vērtību. sniedz skaidrojumu, kā turpmāk tiks pildītas funkcijas un uzdevumi, ko līdz šim veica likvidējamā institūcija. apakšpunktam Cita informācija Iekļauj papildu informāciju pēc tiesību akta projekta izstrādātāja ieskatiem

Comentarios