Kredīta atmaksa pirms termiņa

Iesniedz Pieprasījumu, zvanot Aizdevējam uz Mājas lapā norādīto Aizdevēja tālruņa numuru un sarunas laikā sniedzot Aizdevēja pieprasītās ziņas.

Valsts ieņēmumu dienests

. sadaļā noteiktajā kārtībā Aizņēmēja iesniegts pieprasījums Aizdevējam Kredītlīnijas summas izmaksai; Aizņēmējs vai/un Aizdevējs kopā; Aizdevēja sagatavots rēķins Kredītlīnijas summas atmaksai, Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas u.c. Ja Aizdevuma summa netiek izsniegta Aizņēmējam ar pārskaitījumu dēļ Aizņēmēja kļūdaini norādīta Aizņēmēja konta, tad grozījumi Līguma II daļā zaudē spēku un Aizdevējs par to informē Aizņēmēju. Aizņēmējs pieprasa izsniegt katru Aizdevuma summu Kredītlīnijas limita ietvaros uz vēlamo atmaksas termiņu Filiālē, zvanot no Telefona numura vai caur Profilu Portālā. Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmērs tiek noteikts katrai Kredītlīnijas summai atsevišķi, atbilstoši Mājas lapā un Lietotāja kontā norādītajai informācijai. Aizņēmējs neiebilst ne pret reklāmas materiālu nosūtīšanu šādā veidā, ne arī pret to saturu. punktā paredzētajā kārtībā, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms termiņa pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, t.sk. Līgums: šis starp Pusēm noslēgtais kredīta līgums, kas no I daļas, II daļas un III daļas, Portāla noteikumiem un visiem tā grozījumiem un/vai pielikumiem.

Bagāža - Official Wizz Air website

. punktā norādītās Komisijas par Grafikā noteikto Mēneša maksājumu termiņa pagarināšanu. Mēneša maksājuma atlikšanas komisija: II daļas. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu reģistrēt Aizņēmēju. punktā norādītajā kārtībā. Aizņēmēja identifikācija un saziņa ar Aizņēmēju telefoniski ir saistoša Pusēm, ja telefona saruna ir notikusi, Aizņēmējam izmantojot Telefona numuru, un tās laikā Aizdevējam ir sniegta tā pieprasītā informāciju par Līgumu. Aizņēmēja datu apstrāde, kuras mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana, ir reģistrēta Datu valsts inspekcijā, kurā ir reģistrēti Aizdevēja personas datu operatori. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. punktos norādītajā kārtībā, norādot tajā attiecīgi pārrēķināto komisijas maksu. nokavējuma procentus, līgumsodus Līgumā noteiktajos gadījumos. Kredīts automašīnas remontam. Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā pēc Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanas Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz reģistrācijas laikā un Lietotāja kontā noradīto Aizņēmēja e-pasta adresi Līguma Vispārīgos noteikumus un Speciālos noteikumus. izvirzītajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz šo Līgumu kā aizņēmējs, kas norādīts Līguma Speciālajos noteikumos.

VIZIA

. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses. Apstrāde nepieciešama Aizdevējam likumā noteikto pienākumu veikšanai. Uzsākt parāda piedziņas procesu, vēršoties tiesā ar prasību par parāda piespiedu piedziņu, t.sk., nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, t.sk. Aizņēmēja reģistrācijas komisija netiek atgriezta Aizņēmējam. Aizdevējam ir tiesības izvietot paziņojumu par Atlaides piemērošanu Aizdevēja Mājas lapā un/vai Lietotāja kontā, un/vai Aizņēmējam nosūta paziņojumu par Atlaides piemērošanu uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam piešķirt Kredītlīnijas limitu, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu. punktā norādītie Līguma maksājumu summas un samaksas termiņi. Aizņēmējam ir tiesības ierosināt Pagarināšanu. Līguma noteikumiem neatbilstošs Aizņēmēja maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Ferratum.lv – Kredīts līdz 400 € 15 minūtēs. Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam. Kredits7 - Aizdevums līdz 1 500 €. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komerciāla rakstura paziņojumu saņemšanas savā lietotāja profilā. kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.

Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevēja izsniegtais Rēķins ir tikai informatīva rakstura un Rēķina nesaņemšanas gadījumā veic maksājumu Kredītlīnijas summas atmaksas datumā saskaņā ar Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā norādīto informāciju. Ja Aizdevējs ir vienpusēji atkāpies no Līguma, tad Aizņēmējs samaksā Aizdevējam nesamaksātos Līguma maksājumus par laika posmu līdz Līguma izbeigšanai un likumiskos procentus līdz visu Līguma maksājumu samaksai. punktā minētā atteikuma pamatā. Pēc Aizņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas, līgums divu nedēļu laikā tiks nosūtīts uz klienta norādīto adresi. Aizņēmējs Filiālē, zvanot no Telefona numura vai caur Profilu Portālu, var saņemt bez maksas informāciju par Aizņēmēja Līguma saistībām. Aizdevējs var mainīt Komisiju apmēru jebkurā laikā, to jauno apmēru publiskojot Portālā un Filiālēs. Lai piedāvātu atlaides, īpašos piedāvājumus un vērtīgu informāciju no Aizdevēja un tās grupā ietilpstošajām sabiedrībām. Aizdevējs var nepaaugstināt Kredītlīnijas limitu vai to samazināt, ja pēc Aizdevēja ieskatiem ir mainījusies Aizņēmēja maksātspēja. Visus no Līguma izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot tos uz Aizdevēja kontu. līgumsodus un nokavējuma procentus Līgumā noteiktajos gadījumos. punktam, veikt atkārtotu Aizņēmēja personas datu apstrādi ar mērķi izvērtēt Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu un kredītvēsturi. Pabeidzot reģistrāciju Mājas lapā, kā arī iesniedzot Pieprasījumu Kredītlīnijas summas izsniegšanai, Aizņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālajiem noteikumiem un tie saskan ar Aizņēmēja gribu. punktā norādītā daļa no Aizdevuma summas, kuru pirms Līguma noslēgšanas Aizņēmējs ir jau saņēmis. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Kredītlīnijas summas, kā arī maksā Kredītlīnijas summu lietošanas komisiju. uz kuru agrākā prasījuma blakus tiesības neattiecas. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizņēmējs brīvi un nepārprotami piekrīt saņemt komerciālos paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju, kura tiks nosūtīta gan uz Aizņēmēja norādīto mobilā telefona pieslēguma numuru, gan uz Aizņēmēja e-pasta adresi. Šādu informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā normatīvajos aktos noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā. sadaļā noteiktajā kārtībā. Kredītlīnijas summas atmaksas termiņu iespējams pagarināt, ja Aizņēmējs veic Pagarināšanas komisijas maksājumu, pārskaitot to uz Aizdevēja kontu. Ir spēkā stājies tiesas nolēmums par Aizņēmēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. minētā piedāvājuma saņemšanas Aizņēmējs Lietotāja kontā apstiprina Aizdevēja piedāvājumu. Slēdzot Līgumu Filiālē, Aizņēmējam izveido Portālā neaktīvu Profilu, tā sākotnējo paroli nosūtot uz Aizņēmēja Telefona numuru. Anuitātes metode: Grafika sastādīšanas metode, saskaņā ar kuru Aizdevuma summas atmaksas maksājuma un Procentu samaksas maksājuma kopsumma katru mēnesi ir vienāda. izsniegto Kredītlīnijas summu un Kredītlīnijas summas lietošanas komisiju, kas tiek aprēķināta par faktisko Kredītlīnijas limita lietošanas laiku. Bezprocentu kredīts no 18 gadiem. nodot tiesības uz Aizņēmēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Citā laikā Aizņēmējam ir tiesības nosūtīt Kredītlīnijas summas piešķiršanas pieprasījumu, kas tiks ievietots gaidīšanas režīmā un tiks izskatīts iepriekšminētajā laika periodā. Aizņēmējs var atteikties no datu apstrādes, kura izriet no Aizņēmēja piekrišanas zvanot uz Aizdevēja mājas lapā norādīto kontaktinformāciju, Aizņēmēja izveidotajā lietotāja profilā vai iesniedzot rakstveida iesniegumu Aizdevējam. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu saskaņā ar Līgumu, norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, Aizdevēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Aizdevēja kontu un apmaksājamā Rēķina numuru. Likumā noteikto datu apstrāde notiek tikai un vienīgi likumā noteiktā apjomā, kurš noteikts tiesību akta tekstā. Aizdevējs šādas telefona sarunas ieraksta. Ja Puses nevienojas par grozījumiem Līguma Speciālajos noteikumos, kas pamatoti ar Aizņēmēja neatbilstošu maksātspēju. punktā paredzētās tiesības. Aizdevējs piešķir Aizņēmējam Kredītlīnijas limitu, atļaujot Aizņēmējam atkārtoti pieprasīt, saņemt un lietot Aizdevuma summu Līguma darbības laikā. Ja Aizņēmējs nepiekrīt Aizdevēja piedāvātajiem grozījumiem Speciālajos noteikumos, spēkā paliek iepriekš Pušu savstarpēji apstiprinātie Speciālie noteikumi. punktā norādītā un Kredītlīnijas limita ietvaros Aizņēmēja saņemtā un neatmaksātā kredīta summa. Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, lai sasniegtu Aizņēmēju.. Aizdevējs var veidot datu bāzi par Aizņēmēja kredītvēsturi un maksātspēju ar mērķi Aizdevējam un ar to saistītiem uzņēmumiem piedāvāt un sniegt pakalpojumus. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem. Termiņš, Kredītlīnijas summas apmērs un Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmērs tiek norādīts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā, kā arī Aizdevēja izstādītajā Rēķinā. Ja Aizņēmējs kavē Kredītlīnijas summas atmaksu, Aizdevējs ir tiesīgs anulēt piešķirto atlaidi un pieprasīt atmaksāt Kredītlīnijas summas lietošanas komisiju un aprēķināt nokavējuma procentus tādā apmērā, kāds tas būtu, ja atlaide netiktu piešķirta. Ja Kredītlīnijas limita izsniegšanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Aizdevējs pēc Aizņēmēja pieprasījuma informē Aizņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām. Aizņēmējs apliecina, ka viņam nav un nebūs iebildumu gan par turpmāku piešķirtā pieslēguma numura izmantošanu, gan par Aizņēmēja e-pasta adreses izmantošanu, reklāmas materiālu, jaunumu un līdzīga satura informācijas nosūtīšanai. Aizņēmēja konts: jebkurš Līgumā, Filiālē, zvanot no Telefona numura vai Profilā norādītais Aizņēmēja norēķinu konts, vai norēķinu konts, no kura Aizņēmējs jebkad ir veicis pārskaitījumu Aizdevējam. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus par Aizdevuma summu par visu tās faktisko izmantošanas laiku. Līguma noslēgšanas un Pieprasījuma nosūtīšanas laikā Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē. noteikumus, vai rakstveidā sniedz savu pretpiedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Aizdevējs. punktā noteiktajā kārtībā. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Pagarināšanu. punktā ietvertos nosacījumus. Aizdevējam ir tiesības bloķēt Aizņēmēja Lietotāja kontu, gadījumā, ja Aizņēmējam nav aktīvu saistību pret Aizdevēju šī Līguma ietvaros. Ja Aizņēmējs paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu Aizdevējam nav nosūtījis Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, tad Aizņēmējs zaudē atteikuma tiesības. Ņemot vērā Aizņēmēja spējas atmaksāt kredītu izvērtējumu, Aizdevējam ir tiesības vienpusēji ierobežot Pagarināšanas reižu skaitu, automātiski izveidojot Aizņēmēja saistību atmaksas grafiku uz termiņu, kas nav mazāks kā divi mēneši. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai tad, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem. punktā, Portālā un/vai Filiālē norādītais Aizdevēja norēķinu konts. Profils: Aizņēmēja personīgā vietne Portālā, kas Portālā ir pieejama pēc Aizņēmēja personas koda vai e-pasta un paroles ievadīšanas, ja Aizņēmējs ir piekritis Portāla noteikumiem. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā. Aizņēmēja e-pasts: Līgumā norādītā Aizņēmēja elektroniskā pasta adrese, kuras vienīgais lietotājs ir Aizņēmējs. Noslēgtais līgums datu bāzē tiek glabāts neierobežotu laiku. Kurss ir atbilstošs tās Aizdevēja bankas Kredītlīnijas valūtas pārdošanas kursam, uz kuras kontu, veicot Kredītlīnijas summas atmaksu, tiek pārskaitīts maksājums, dienā, kad tiek veikts pārskaitījums. Aizdevējs nosaka secību, kādā tiek dzēstas Aizdevēja Līguma saistības. No Līguma izrietošo maksājumu izpilde tiek veikta Kredītlīnijas valūtā. Aizņēmēja parakstu un tā atšifrējumu. Kredīta atmaksa pirms termiņa. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Ja Aizdevējs akceptējis Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa pagarināšanu, Aizņēmēja veiktais maksājums tiek novirzīts uz Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa pagarināšanu. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Atmaksājamās summas samaksu Aizdevējam. punktā norādītais Aizdevuma summas limits, līdz kuram varētu tikt palielināts Kredītlīnijas limits. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu veikt Aizņēmēja saistību izpildi ilgākā laika periodā, nekā noteikts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā. Komisijas: Līgumā un Aizdevēja cenrādī norādītās komisijas par Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem Aizņēmējam. minētā piedāvājuma saņemšanas Aizņēmējs, izmantojot balss telefoniju, apstiprina Aizdevēja piedāvājumu. Par Kredītlīnijas summas atmaksas termiņu Puses vienojas katru reizi atsevišķi pie attiecīgas Kredītlīnijas summas izmaksas pieprasīšanas, Termiņu nosakot tikai izsniegtajām Kredītlīnijas summām. Telefona numurs: jebkurš Līgumā, Profilā un/vai Filiālē norādītais telefona numurs, kura vienīgais lietotājs ir Aizņēmējs. Informācija par izsniegto Kredītlīnijas summu, tās lietošanas termiņu, kā arī Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmēru tiek iekļauta Rēķinā un tiek nosūtīta uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Lietotāja kontā norādīto e-pastu. Ja par veicamo maksājumu Aizņēmējs nav saņēmis Rēķinu, tad Aizņēmējam ir pienākums norādīt Kredītlīnijas summas izsniegšanas datumu. Aizdevējs pēc katra Aizņēmēja pieprasījuma saņemšanas sagatavo grozījumus Līguma II daļā un piedāvā tos noslēgt Aizņēmējam. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei uz Lietotāja kontu, pa pastu, faksu, vai e-pastu, uz adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Aizņēmēja reģistrācijas laikā. Aizdevējs var pārtraukt vai izbeigt Aizņēmēja identifikāciju un/vai saziņu ar Aizdevēju telefoniski, izmantojot Telefona numuru, vai caur Profilu Portālā un pieprasīt konkrēto darbību veikt Filiālē. Ja kāda no Līgumā noteikto maksājumu izpilde tiek veikta citā valūtā nekā Kredītlīnijas valūtā, tiek veikta valūtas, kurā tiek veikts maksājums, konvertācija uz Kredītlīnijas valūtu. Līgumā noteiktās Aizņēmēja maksājumu saistības ir izpildītas ar brīdi, kad maksājumu summas ir ieskaitītas Aizdevēja kontā. punktā minēto Aizņēmēja piekrišanu. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Kredītlīnijas limita piešķiršanu Aizņēmējam, par to informējot Aizņēmēju

Comentarios