Latvijas makroekonomikas rādītāji

Taču arī fiskālajai politikai ir liela nozīme tajā ziņā, ka valsts budžets un nodokļu politika būtiski ietekmē investīcijas tautsaimniecībā, tādējādi stimulējot vai, tieši otrādi, kavējot ekonomisko attīstību. Banku sistēma un monetārā politika. Latvijas Bankas ceturkšņu un gada biļeteni.. Latvijas makroekonomikas rādītāji.

Makroekonomika

. Studenti iegūst izpratni par makroekonomiskām kopsakarībām un ekonomikas sektoru un tirgu vietu un lomu kopējā tautsaimniecības sistēmā. Jaukta fiskālā – monetārā politika. Studenti spēj formalizēt un izvērtēt dažādus ekonomiskos procesus, izmantojot dažādus ekonomiskos modeļus un to grafisko interpretāciju. Līdzsvara nosacījumi preču tirgū un multiplikators. Sākotnēji viņš šo modeli pielietoja Nīderlandes ekonomikas modelēšanai, bet vēlāk ar savas metodes palīdzību viņš modelēja arī Lielbritānijas un ASV ekonomisko attīstību. IS-LM modelis, tā ekonomiskā interpretācija.

Par Latvijas Banku - Padome

. Par svarīgākajiem valdības ekonomiskās politikas instrumentiem keinsisti uzskata fiskālo politiku un valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu līdzsvaru. Viņš bija viens no pirmajiem, kas mēģināja izskaidrot ekonomiskās depresijas cēloņus un ekonomiskās krīzes mehānismu. Studenti spēj analizēt nodarbinātību, darba ražīgumu un darbaspēka izmaksas. Tādēļ mūsdienu ekonomiski attīstītajās valstīs, atkarībā no konkrētās ekonomiskās situācijas, parasti pielieto abu ekonomisko teoriju elementus. Ekonomikas sektori, to mijiedarbība tirgos. Kursa atbildīgais mācībspēks Jānis Priede Priekšzināšanas Kursa apguves laikā pilnveidojas studentu teorētiskās zināšanas un prasmes makroekonomisko procesu darbības izpratnē un to radīto seku un blakus efektu izvērtēšanā. Saiknes starp naudas un preču tirgiem. Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziļināti apgūt specifiskas ekonomiskas zinātņu nozares, piemēram, ekonomikas politiku, starptautisko ekonomiku. Runa drīzāk ir par uzsvaru uz vieniem vai otriem makroekonomiskās politikas instrumentiem. Piedāvājuma teorijas ekonomiskā skola liek uzsvaru uz monetāro politiku kā izšķirošo makroekonomiskās regulēšanas instrumentu. Makroekonomika ir svarīga valsts ekonomiskās un sociālās politikas izstrādāšanā un īstenošanā, jo katra valdība, kā arī politiskās partijas kas to veido, ir atbildīga gan par valsts ekonomisko izaugsmi, gan arī par iedzīvotāju dzīves līmeni. Makroekonomikas problēmas un jautājumi. Pie svarīgākajiem makroekonomiskajiem rādītājiem parasti pieskaita iekšzemes kopproduktu, nacionālo kopproduktu, inflāciju, bezdarba līmeni, valsts budžeta deficītu, eksportu, importu, u.c. Dž.M.Keinss radīja arī ekonomisko skolu, kas ieguva viņa vārdu - keinsisms. Aizdevuma pieteikums MoneyMetro. Studenti iegūst vispārēju priekšstatu par valsts makroekonomisko politiku un tās īstenošanas instrumentāriju.

Studentiem ir praktiskas iemaņas izmantot ekonomikas teorijas atzinumus konkrētu faktu vērtēšanā un analīzē. Keinsisms, kura uzmanības centrā ir agreģētais piedāvājums un, ar kura palīdzību tiek skaidrots bezdarba līmenis un biznesa cikla mehānisms. Arī mūsdienās pastāv dažādas skolas un teorijas, kas atšķirīgi interpretē makroekonomiskos procesus. Ekonomikas attīstības ilgtermiņa aspekti. Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt valstī notiekošos ekonomiskos procesus un makroekonomisko vidi, tās attīstības tendences un perspektīvas Latvijā un pasaulē. Naudas un kapitāla tirgus, tā līdzsvars. Ekonomisko skolu un teoriju dalījums divās atšķirīgās kategorijās nenozīmē, ka tās izslēdz viena otru. padziļināt zināšanas par ekonomiskajiem procesiem to regulēšanas instrumentāriju un iespējām. trīsdesmitajos gados un ar to saistītā Lielā depresija, kas sāpīgi skāra praktiski visas tā laika ekonomiski attīstītās valstis, noveda pie atziņas par makroekonomiskās teorijas nepieciešamību. Latvijas makroekonomikas rādītāji. Makroekonomiskās aktivitātes mērīšana, biznesa cikli. Patēriņš un uzkrājumi, to ietekme uz ekonomikas procesiem

Comentarios