Lietošanas noteikumi

Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Pieteikt pirmo aizdevumu bez maksas. kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.

Lai piedāvātu atlaides, īpašos piedāvājumus un vērtīgu informāciju no Aizdevēja un tās grupā ietilpstošajām sabiedrībām. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Kredītlīnijas limita piešķiršanu Aizņēmējam, par to informējot Aizņēmēju. Apstrādes pienākums noteikts Aizdevējam saistošajos tiesību aktos, piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, Arhīva likumā, likumā “Par nodokļiem un nodevām” u.c. punktā paredzētās tiesības, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms termiņa pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, t.sk. Visus no Līguma izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot tos uz Aizdevēja kontu. Ja Aizdevējs akceptējis Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa pagarināšanu, Aizņēmēja veiktais maksājums tiek novirzīts uz Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa pagarināšanu. Informācija par izsniegto Kredītlīnijas summu, tās lietošanas termiņu, kā arī Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmēru tiek iekļauta Rēķinā un tiek nosūtīta uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Lietotāja kontā norādīto e-pastu. Aizņēmējam ir tiesības ierosināt Aizņēmēja saistību izpildi ilgākā laika periodā, nekā noteikts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā, pa daļām grafikā noteiktajos termiņos. Ja mainās Aizņēmēja reģistrācijas laikā uzrādītais Aizņēmēja konts vai mainās jebkura cita Aizņēmēja reģistrācijas laikā sniegtā informācija, Aizņēmējam ir pienākums veikt Lietotāja kontā izmaiņas un ievadīt Lietotāja kontā aktuālo informāciju. Lai pieteiktos uz Līguma noslēgšanu, Aizņēmējs reģistrējas Mājas lapā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas. Noslēgtais līgums datu bāzē tiek glabāts neierobežotu laiku. punktā minētā atteikuma pamatā. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Apstrāde nepieciešama Aizdevējam likumā noteikto pienākumu veikšanai. izmaksājamās Kredītlīnijas summas apmēru un Kredītlīnijas summas atmaksas termiņu. Kur pieteikt ātro kredītu internetā?. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā un Lietotāja kontā sniegtās ziņas ir patiesas. Gadījumā, ja maksājums tiek identificēts uz Aizņēmēja iesniegumā sniegtās informācijas pamata, jau aprēķinātie nokavējuma procenti netiek dzēsti. Aizdevējs pieņem Lēmumu par Kredītlīnijas limita piešķiršanu un Kredītlīnijas līguma noslēgšanu pēc tam, kad saņēmis un izvērtējis Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā sniegto informāciju, kā arī veicis Aizņēmēja maksātspējas izvērtējumu. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu piešķirt Kredītlīnijas limitu. Citā laikā Aizņēmējam ir tiesības nosūtīt Kredītlīnijas summas piešķiršanas pieprasījumu, kas tiks ievietots gaidīšanas režīmā un tiks izskatīts iepriekšminētajā laika periodā. Aizdevējs pieņem lēmumu par Kredītlīnijas summas izsniegšanu un informē par to Aizņēmēju atkarībā no Pieprasījuma iesniegšanas veida Aizņēmējam. Aizņēmējs apliecina, ka viņam nav un nebūs iebildumu gan par turpmāku piešķirtā pieslēguma numura izmantošanu, gan par Aizņēmēja e-pasta adreses izmantošanu, reklāmas materiālu, jaunumu un līdzīga satura informācijas nosūtīšanai. punktā minēto Aizņēmēja piekrišanu. Ja Puses nevienojas par grozījumiem Līguma Speciālajos noteikumos, kas pamatoti ar Aizņēmēja neatbilstošu maksātspēju. Aizņēmējam ir pienākums norādīt maksājuma mērķi saskaņā ar Aizdevēja norādījumiem Mājas lapā. punktā noteikto informāciju. No Līguma izrietošo maksājumu izpilde tiek veikta Kredītlīnijas valūtā. Aizdevējam ir tiesības bloķēt Aizņēmēja Lietotāja kontu, gadījumā, ja Aizņēmējam nav aktīvu saistību pret Aizdevēju šī Līguma ietvaros. no Līguma izrietošo maksājumu samaksai; Līguma speciālie noteikumi, kuros ietverta informācija par Aizņēmēju, Kredītlīnijas limita kopējo summu, GPL un Kopējo atmaksājamo summu. izvirzītajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz šo Līgumu kā aizņēmējs, kas norādīts Līguma Speciālajos noteikumos. nodot tiesības uz Aizņēmēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. sadaļā noteiktajā kārtībā. Ir spēkā stājies tiesas nolēmums par Aizņēmēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Aizņēmējam ir pienākums norādīt, ka maksājuma mērķis ir „Kredītlīnijas summas nr. minētā piedāvājuma saņemšanas Aizņēmējs Lietotāja kontā apstiprina Aizdevēja piedāvājumu. Aizņēmējs ir saņēmis Kredītlīnijas summu, kad tā ir ieskaitīta Aizņēmēja kontā. Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, lai sasniegtu Aizņēmēju. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā pēc Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanas Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz reģistrācijas laikā un Lietotāja kontā noradīto Aizņēmēja e-pasta adresi Līguma Vispārīgos noteikumus un Speciālos noteikumus. Likumā noteikto datu apstrāde notiek tikai un vienīgi likumā noteiktā apjomā, kurš noteikts tiesību akta tekstā. Aizņēmējs neiebilst ne pret reklāmas materiālu nosūtīšanu šādā veidā, ne arī pret to saturu. Aizņēmējs savu interešu aizsardzības nolūkos var vērsties biedrībā „Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija”, vien.reģ.nr. Kredīts pensionāriem. Aizpilda Pieprasījumu Mājas lapā Lietotāja kontā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas, t.sk. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses. punktā paredzētajā kārtībā, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms termiņa pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, t.sk. Uzsākt parāda piedziņas procesu, vēršoties tiesā ar prasību par parāda piespiedu piedziņu, t.sk., nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, t.sk. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā. Iesniedz Pieprasījumu, zvanot Aizdevējam uz Mājas lapā norādīto Aizdevēja tālruņa numuru un sarunas laikā sniedzot Aizdevēja pieprasītās ziņas. Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam. Kredītlīnijas līgums tiek sagatavots un noslēgts Latvijas Republikas valsts valodā. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir konfidenciāla. Aizņēmējs brīvi un nepārprotami piekrīt saņemt komerciālos paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju, kura tiks nosūtīta gan uz Aizņēmēja norādīto mobilā telefona pieslēguma numuru, gan uz Aizņēmēja e-pasta adresi. elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos tiesību aktus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. punktos norādītajā kārtībā, norādot tajā attiecīgi pārrēķināto komisijas maksu. Aizdevējam ir tiesības izvietot paziņojumu par Atlaides piemērošanu Aizdevēja Mājas lapā un/vai Lietotāja kontā, un/vai Aizņēmējam nosūta paziņojumu par Atlaides piemērošanu uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi. Termiņš, Kredītlīnijas summas apmērs un Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmērs tiek norādīts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā, kā arī Aizdevēja izstādītajā Rēķinā. sadaļā noteiktajā kārtībā Aizņēmēja iesniegts pieprasījums Aizdevējam Kredītlīnijas summas izmaksai; Aizņēmējs vai/un Aizdevējs kopā; Aizdevēja sagatavots rēķins Kredītlīnijas summas atmaksai, Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas u.c. Vivus - Atsauksmes. Paziņojums par atkāpšanos no Līguma stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs ir veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju par visām no Līguma izrietošajām saistībām. Ja kāda no Līgumā noteikto maksājumu izpilde tiek veikta citā valūtā nekā Kredītlīnijas valūtā, tiek veikta valūtas, kurā tiek veikts maksājums, konvertācija uz Kredītlīnijas valūtu. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, t.sk. Aizņēmējs var atteikties no datu apstrādes, kura izriet no Aizņēmēja piekrišanas zvanot uz Aizdevēja mājas lapā norādīto kontaktinformāciju, Aizņēmēja izveidotajā lietotāja profilā vai iesniedzot rakstveida iesniegumu Aizdevējam. Apstrāde ir nepieciešama lai realizētu Aizdevēja likumiskās intereses. Aizņēmēja E-identifikācijas gadījumā Aizņēmēja reģistrācijas komisija nav jāmaksā. Noslēdzot šo Līgumu, Puses vienojas par Kredītlīnijas limitu, kuru Aizdevējs piešķir Aizņēmējam. Aizņēmējam nav tiesību iesniegt jaunu Kredītlīnijas summas pieprasījumu, ja Aizņēmējs nepiekrīt Aizdevēja piedāvātajiem Līguma Vispārīgo noteikumu grozījumiem. Aizdevēja veiktā personas datu apstrāde un personas datu apstrādes operatori ir reģistrēti LR Datu valsts inspekcijā. Par Kredītlīnijas summas atmaksas termiņu Puses vienojas katru reizi atsevišķi pie attiecīgas Kredītlīnijas summas izmaksas pieprasīšanas, Termiņu nosakot tikai izsniegtajām Kredītlīnijas summām. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai tad, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu veikt Aizņēmēja saistību izpildi ilgākā laika periodā, nekā noteikts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā.

Konekesko

. Pabeidzot reģistrāciju Mājas lapā, kā arī iesniedzot Pieprasījumu Kredītlīnijas summas izsniegšanai, Aizņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālajiem noteikumiem un tie saskan ar Aizņēmēja gribu. Reģistrācijas laikā Aizņēmējs norāda Paroli, ar kuras palīdzību Aizņēmējs turpmāk pēc reģistrācijas, iesniedzot Pieprasījumus Kredītlīnijas summu izmaksai Vispārīgajos noteikumos norādītajā kārtībā, apliecinās savu identitāti. punktā paredzētās tiesības. līgumsodus un nokavējuma procentus Līgumā noteiktajos gadījumos. Kurss ir atbilstošs tās Aizdevēja bankas Kredītlīnijas valūtas pārdošanas kursam, uz kuras kontu, veicot Kredītlīnijas summas atmaksu, tiek pārskaitīts maksājums, dienā, kad tiek veikts pārskaitījums.

Žurnāla "Kapitāls" 15. decembra redkolēģijas tikšanās

. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Pēc Aizņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas, līgums divu nedēļu laikā tiks nosūtīts uz klienta norādīto adresi. Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmērs tiek noteikts katrai Kredītlīnijas summai atsevišķi, atbilstoši Mājas lapā un Lietotāja kontā norādītajai informācijai. Pamatojoties uz Aizņēmēja Pieprasījumu par Kredītlīnijas summas izmaksu, Aizdevējs izsniedz Kredītlīnijas summas Aizņēmējam, pārskaitot tās uz Aizņēmēja kontu. Aizņēmējs maksā Kredītlīnijas summas lietošanas komisiju tikai par tam Kredītlīnijas līgumā noteiktajā kārtībā izsniegtajām Kredītlīnijas summām. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie ir apstiprināti šajā nodaļā paredzētajā kārtībā. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu veikt Kredītlīnijas summas lietošanas Termiņa Pagarināšanu. Kredītlīnijas summas atmaksas termiņu sāk skaitīt no dienas, kad Aizņēmējs ir saņēmis attiecīgo Kredītlīnijas summu. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Kredītlīnijas summas, kā arī maksā Kredītlīnijas summu lietošanas komisiju. jebkurai Latvijas Republikā reģistrētai apdrošināšanas sabiedrībai un apdrošināšanas brokerim.

PAR JAUNAJĀM PRASĪBĀM DARBAM AR KASES APARĀTIEM UN SISTĒMĀM

. nokavējuma procentus, līgumsodus Līgumā noteiktajos gadījumos. Līgumā noteiktās Aizņēmēja maksājumu saistības ir izpildītas ar brīdi, kad maksājumu summas ir ieskaitītas Aizdevēja kontā. Ja par veicamo maksājumu Aizņēmējs nav saņēmis Rēķinu, tad Aizņēmējam ir pienākums norādīt Kredītlīnijas summas izsniegšanas datumu. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Atmaksājamās summas samaksu Aizdevējam. Aizņēmējam ir pienākums vienas dienas laikā elektroniski paziņot par to Aizdevējam, nosūtot paziņojumu elektroniski uz e-pasta adresi info@smscredit.lv vai ierodoties klātienē, vai sūtot vēstuli pa pastu uz šajā Līgumā norādīto Aizdevēja adresi. Atgriežot pārmaksu, Aizdevējam ir tiesības ieturēt tādu naudas summu, kas ir vienāda ar bankas komisiju par maksājuma veikšanu un izmaksām, kas saistītas ar pārmaksātās naudas administrēšanu. izsniegto Kredītlīnijas summu un Kredītlīnijas summas lietošanas komisiju, kas tiek aprēķināta par faktisko Kredītlīnijas limita lietošanas laiku. punktam, veikt atkārtotu Aizņēmēja personas datu apstrādi ar mērķi izvērtēt Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu un kredītvēsturi. minētā piedāvājuma saņemšanas Aizņēmējs, izmantojot balss telefoniju, apstiprina Aizdevēja piedāvājumu. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja saistību izpildi ilgākā laika periodā, nekā noteikts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā, pa daļām grafikā noteiktajos termiņos. Aizdevējs ir atbrīvots no atbildības par Kredītlīnijas summas izmaksu uz nepareizu Aizņēmēja kontu, vai arī par Kredītlīnijas summas neizsniegšanu, ja Aizņēmējs nav Aizdevēju informējis par Aizņēmēja konta rekvizītu maiņu. Ja Aizdevējs no Aizņēmēja saņem maksājumu, kuru nav iespējams identificēt, tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim un Aizdevējam ir tiesības piemērot Aizņēmējam nokavējuma procentus saskaņā ar Līgumu. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komerciāla rakstura paziņojumu saņemšanas savā lietotāja profilā. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam piešķirt Kredītlīnijas limitu, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevēja izsniegtais Rēķins ir tikai informatīva rakstura un Rēķina nesaņemšanas gadījumā veic maksājumu Kredītlīnijas summas atmaksas datumā saskaņā ar Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā norādīto informāciju. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem. punktā ietvertos nosacījumus. Lietošanas noteikumi. noteikumus, vai rakstveidā sniedz savu pretpiedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Aizdevējs. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu saskaņā ar Līgumu, norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, Aizdevēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Aizdevēja kontu un apmaksājamā Rēķina numuru. Ja Aizņēmējs nepiekrīt Aizdevēja piedāvātajiem grozījumiem Speciālajos noteikumos, spēkā paliek iepriekš Pušu savstarpēji apstiprinātie Speciālie noteikumi. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei uz Lietotāja kontu, pa pastu, faksu, vai e-pastu, uz adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Aizņēmēja reģistrācijas laikā. Šādu informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā normatīvajos aktos noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā. Aizņēmējam ir pienākums informēt Aizdevēju gadījumā, ja Aizņēmējs un/vai kāds no Aizņēmēja ģimenes locekļiem un/vai kāda ar Aizņēmēju cieši saistītā persona ir vai kļūst par Politiski nozīmīgu personu. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Rēķinu sagatavo elektroniski, un tas ir derīgs bez paraksta. punktā norādītajā kārtībā. Veikt darbinieku sniegtā apkalpošanas servisa kvalitātes novērtēšanu un Aizņēmēja sūdzību izskatīšanu, par Aizdevēja darbinieka apkalpošanas servisa kvalitāti. Nodrošināt dokumentu glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Aizņēmēja reģistrācijas komisija netiek atgriezta Aizņēmējam. Ņemot vērā Aizņēmēja spējas atmaksāt kredītu izvērtējumu, Aizdevējam ir tiesības vienpusēji ierobežot Pagarināšanas reižu skaitu, automātiski izveidojot Aizņēmēja saistību atmaksas grafiku uz termiņu, kas nav mazāks kā divi mēneši. Līguma noslēgšanas un Pieprasījuma nosūtīšanas laikā Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē. Kredītlīnijas summas atmaksas termiņu iespējams pagarināt, ja Aizņēmējs veic Pagarināšanas komisijas maksājumu, pārskaitot to uz Aizdevēja kontu. Aizdevējs, piemērojot Atlaidi, ir tiesīgs samazināt jebkuras Kredītlīnijas summas izsniegšanas komisiju, un/vai Pagarināšanas komisiju vai citas ar kredītu saistītās izmaksas. Lai pabeigtu reģistrāciju Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju. informācija par patiesā labuma guvēja veiktajiem darījumiem, saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem. Puses Līgumā noteiktajā kārtībā nav panākušas vienošanos par izmaiņām Līguma Vispārīgajos un/ vai Speciālajos noteikumos. punktā noteiktajā kārtībā. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi. Aizņēmēja parakstu un tā atšifrējumu. informācija par to, vai patiesā labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona un/vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona. Termiņš tiek norādīts Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā. Ja Kredītlīnijas limita izsniegšanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Aizdevējs pēc Aizņēmēja pieprasījuma informē Aizņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Pagarināšanu. Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Aizņēmējs, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Aizņēmēja pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizņēmēja kā Aizdevēja klienta reģistrāciju Mājas lapā. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu reģistrēt Aizņēmēju. Aizņēmējam ir tiesības ierosināt Pagarināšanu. Aizņēmējam ir tiesības izlietot viņam izsniegto kredītlīnijas summu pēc saviem ieskatiem un mērķiem. Ja Aizņēmējs kavē Kredītlīnijas summas atmaksu, Aizdevējs ir tiesīgs anulēt piešķirto atlaidi un pieprasīt atmaksāt Kredītlīnijas summas lietošanas komisiju un aprēķināt nokavējuma procentus tādā apmērā, kāds tas būtu, ja atlaide netiktu piešķirta

Comentarios