SIA MoneyMetro – MoneyMetro

Mēneša maksājums: Grafikā norādītā Pamatsummas un Procentu maksājumu kopsumma, kuras samaksa jāveic līdz Maksājuma datumam. Komisijas: Līgumā un Portālā norādītās komisijas par Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem Klientam. MoneyMetro pieredze un apspriešana MoneyMetro pieredze Pastāstiet mums par savu pieredzi ar MoneyMetro uz info@forsiaizdevumi.lv, un mēs to anonīmi publicēsim mūsu apspriešanā. Klienta konts: jebkurš Līgumā, zvanot no Telefona numura vai Profilā norādītais Klienta norēķinu konts, vai norēķinu konts, no kura Klients jebkad ir veicis pārskaitījumu Aizdevējam. Klients pieprasa izsniegt katru Aizdevuma summu uz Klientam vēlamo atmaksas termiņu caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru. Ja Klients kavē Grafika noteikto Maksājuma datumu Pamatsummas atmaksai, tad par katru kavēto dienu Klients maksā Nokavējuma procentus, kas tiek aprēķināti no kavētā Pamatsummas maksājuma. Aizdevējs piešķir Klientam Kredītlīnijas limitu, atļaujot tā ietvaros Klientam atkārtoti pieprasīt, saņemt un lietot Aizdevuma summu. Lai pieteiktos kredītam, aizpildi pieteikumu un gaidi atbildi. Klients caur profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numura, var saņemt bez maksas informāciju par Klienta aktuālajām Līguma saistībām. Produkts ir pilnībā tīrs, un nav jāuztraucas par kaut ko slēptu. Uzņēmums SIA MoneyMetro patiešām sniedz šos aizdevumus. punktā norādītais kredīta summas limits, kura ietvaros Klients var atkārtoti lietot Aizdevēja piešķirto kredītu.

MoneyMetro kontakti

. Aizdevējs nosaka secību, kādā tiek dzēstas Klienta Līguma saistības. Klienta e-pasts: Līgumā norādītā Klienta elektroniskā pasta adrese, kuras vienīgais lietotājs ir Klients. Profils: Klienta personīgā vietne Portālā, kas Portālā ir pieejama pēc Klienta personas koda vai e-pasta un paroles ievadīšanas, ja Klients ir piekritis Portāla noteikumiem. Kā pārvarēt savu personīgo finanšu krīzi?. SIA MoneyMetro – MoneyMetro. Pamatsumma: Grafikā norādītā daļa no neatmaksātās Aizdevuma summas, kuras atmaksa jāveic līdz Maksājuma datumam. Ja vajadzīgi elastīgāki piedāvājumi, aplūko variantus kredit.lv sākumlapā. Pušu tiesības un pienākumi. Klientam nebūs nekādu pretenziju pret to.

Kapitālsabiedrības, kuras saņēmušas speciālo atļauju.

. Pieteikties moneymetro.lv pakalpojumiem var internetā, taču līgums ir jāparaksta klātienē uzņēmuma birojā. Pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas Aizdevējs sagatavo iespējamos grozījumus Līguma I & II daļā, kas paredz Aizdevuma summas izsniegšanu, un iepazīstina ar tiem Klientu caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru. punktā norādītā atlīdzība par Pamatsummas atmaksas kavēšanu. Ja Aizdevuma summa Klientam netiek izsniegta dēļ Klienta kļūdaini norādīta Klienta konta, tad grozījumi Līguma I & II daļā zaudē spēku, un Aizdevējs par to informē Klientu. Ja Klients piekrīt Aizdevēja piedāvātajiem grozījumiem Līguma I & II daļā, tad Klients to apstiprina caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru. punktā norādītā un Kredītlīnijas limita ietvaros Klientam piešķirtā un neatmaksātā kredīta summa. punktā norādītais kredīta summas limits, līdz kuram var tikt palielināts Kredītlīnijas limits. Līguma noteikumiem neatbilstošs Klienta maksājums netiek uzskatīts par samaksātu līdz tā identifikācijas brīdim. SIA MoneyMetro – MoneyMetro. punktā noteiktās procentu likmes. Aizdevējs līdz tam brīdim var neizsniegt Aizdevuma summu vai nepagarināt Grafikā noteikto Maksājuma datumu. Klienta datu apstrāde, kuras mērķis ir patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšana, ir reģistrēta Datu valsts inspekcijā, kurā ir reģistrēti Aizdevēja personas datu operatori.

SIA MoneyMetro -

. Dati par pārkāpuma faktu ir redzami parādnieku reģistros. Klients atmaksā Aizdevuma summu, samaksā Procentus un citus Līguma maksājumus Grafikā noteiktajā apmērā un termiņā ar pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu. Ierodoties uzņēmuma birojā, parakstīt līgumu par aizdevuma saņemšanu līdzi jāņem pase vai ID karte. Ja Aizdevējs ir vienpusēji atkāpies no Līguma, tad Klients samaksā nesamaksātos Līguma maksājumus par laika posmu līdz Līguma izbeigšanai un likumiskos procentus līdz visu Līguma maksājumu samaksai. Darba laiks Līdzīgi kā vairums kreditoru, arī šis strādā no agra rīta, līdz vēlam vakaram. Kredītlīnijas limitu var paaugstināt līdz Potenciālā kredītlīnijas limitam, ja Klients piekrīt un Aizdevējs ir izvērtējis Klienta maksātspēju. Tev nav iespējas aizņemties uz cita vārda, ja vien neesi pie notāra izņēmis ģenerālpilnvaru, kas saskaņā ar Latvijas likumdošanu ļauj pilnībā pārstāvēt pilnvaras devēju visās institūcijās un uzņēmumos. Vairums īstermiņa kredītu ņēmēju parasti izvēlas segt parādsaistības, izmantojot internetbanku. Money metro atsauksmes internetā par tā darbības veidu un attieksmi pret klientiem vēl nav pieejamas, jo tas ir salīdzinoši jauns un mazaktīvs uzņēmums. Pēc grozījumu Līguma I & II daļā noslēgšanas Aizdevējs izsniedz Klientam Aizdevuma summu ar pārskaitījumu uz Klienta kontu. Aizdevējs var pārtraukt vai izbeigt Klienta identifikāciju un/vai Pušu saziņu caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru, ja pēc Aizdevēja ieskatiem nav bijusi pilnvērtīga vai pienācīga Klienta identifikācija vai Pušu saziņa. Aizdevējs var lūgt Klientu apstiprināt informāciju par Klientu vai apstiprināt izmaiņas tajā caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru, vai citā Aizdevējam pieņemamā veidā. Aizdevējs ir tiesīgs vienpusēji samazināt Procentus, lai Pagarināšanas komisijas samaksas gadījumā Līguma kopējās izmaksas atbilstu normatīvajiem aktiem. Kredīta summa tiek izmaksāta pilnībā un nekavējoties. Atmaksa: vienādais maksājuma grafiks ar fiksētu aizņēmuma likmi visam kredīta termiņam. Uzņēmums Money Metro ir saņēmis PTAC licenci, kas tam dod tiesības izsniegt kredītus Latvijas Republikas teritorijā. Aizdevējs var mainīt Komisiju apmēru jebkurā laikā, to jauno apmēru publicējot Portālā.

ViziaFinance, SIA, 40003040217 | Uzņēmumi |

. Aizdevēja konts: jebkurš I daļā un/vai Portālā norādītais Aizdevēja norēķinu konts. Aizpildīt pieteikuma anketu vari visu diennakti, taču līgumu varēsi parakstīt tikai no plkst. Telefona numurs: jebkurš Līgumā un/vai Profilā norādītais telefona numurs, kura vienīgais lietotājs ir Klients. Kredīti – tā ir atbildība. Klients maksā Procentus par Aizdevuma summas faktisko izmantošanas laiku. Līgums: šis starp Aizdevēju un Klientu noslēgtais kredīta līgums, kas sastāv no I daļas Pamatnoteikumiem, II daļas Vispārējiem noteikumiem, Portāla noteikumiem un visiem tā turpmākajiem grozījumiem. Aizdevējs var nepaaugstināt Kredītlīnijas limitu vai to samazināt, ja pēc Aizdevēja ieskatiem ir mainījusies Klienta maksātspēja. Procenti: Grafikā norādītā atlīdzība par Aizdevuma summas lietošanu, kuras samaksa jāveic līdz Maksājuma datumam. Visbiežāk pieteikums tiek noraidīts, ja klientam ir sabojāta kredītvēsture un iepriekšējie parādi nav nomaksāti. Klientam nav jāmaksā Procenti, ja Aizdevuma summa pilnā apmērā ir atmaksāta Aizdevējam līdz Grafikā norādītajam pirmajam Maksājuma datumam. Aizdevuma iegūšanai nav vajadzīga ķīla vai galvotājs. Ja izvēlēsies kādreiz nākotnē aizņemsies no šī kreditora vēlreiz, atkārtoti money metro filiālē nebūs jāierodas, jo sadarbības līgums jau būs vienu reizi parakstīts. Anuitātes metode: Grafika sastādīšanas metode, saskaņā ar kuru Pamatsummas un Procentu maksājumu kopsumma katru mēnesi ir vienāda. Puse/s: Klients un/vai Aizdevējs. Ja vēlaties aizņemties lielāku summu uzreiz, aplūkojiet piedāvājumus Kredit.lv sākumlapā

Comentarios